ساسان ابری

ساسان ابری . متولد 1363. تهران

نمایشگاه ها

1387   يازدهمین دوسالانه ملي عکس ايران

1387  ششمين جشن تصوير سال

1387  چهارمين جشنواره سراسري عکس جوانان ايران - اروميه

1387  اولين آرت اکسپو عکس موسسه فرهنگي هنري صبا

1387  اولین نمایشگاه عکاسی «انسان وترافیک»

1387  هشتمین جشنواره سراسري عکس آماتوری آبرنگ . مشهد

1386  نمایشگاه عکس «هنر و صنعت ایرانی» . خانه عکاسان

1386  نمایشگاه عکس «هرم سرد» .

1386  نمایشگاه عکس «موضوع آزاد».

1385  نمایشگاه عکس «عاشورا» .


جوايز:

1387 رتبه سوم اولین نمایشگاه عکاسی «انسان وترافیک»

1386 اثربرگزيده  نمایشگاه عکس «موضوع آزاد»

1386 اثربرگزيده نمایشگاه عکس «هرم سرد»

96079